Có 1 kết quả:

整理 chỉnh lý

1/1

chỉnh lý [chỉnh lí]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉnh lý, sửa lỗi, sửa sai