Có 1 kết quả:

職役 chức dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công việc thuộc phần mình.
2. Người làm việc trong phủ quan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc thuộc phần mình — Người làm việc trong phủ quan.