Có 1 kết quả:

煮豆燃萁 chử đậu nhiên ki

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Tào Thực” 曹植 (192-232) có câu thơ rằng: “Chử đậu nhiên đậu ki” 煮豆燃萁 nấu đậu đun bằng dây đậu, là vì bị anh là “Tào Phi” 曹 丕 đố kị tài năng, ức hiếp muốn làm hại. Nay ta nói anh em tàn hại lẫn nhau là “đậu ki” 豆萁 là vì thế. ☆Tương tự: “cốt nhục tương tàn” 骨肉相殘, “huynh đệ huých tường” 兄弟鬩牆.