Có 1 kết quả:

煮豆燃萁 chử đậu nhiên ky

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nấu đậu mà lại đốt bằng dây đậu, ý nói anh en trong nhà hại nhau.