Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

ch��ngm���ckhu��khu��