Có 2 kết quả:

之間 chi gian之间 chi gian

1/2

chi gian

giản thể

Từ điển phổ thông

ở giữa