Có 2 kết quả:

招待 chiêu đãi招招 chiêu đãi

1/2

chiêu đãi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chiêu đãi, thết đãi, tiếp đãi

Từ điển trích dẫn

1. Tiếp đãi. ◇Ba Kim 巴金: “Tha môn đối ngã môn phi thường chu đáo, hảo tượng tại chiêu đãi viễn phương lai đích thân thích” 她們對我們非常周到, 好像在招待遠方來的親戚 (Tại ni tư 在尼斯).
2. Người lo việc tiếp đãi.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời gọi tiếp rước.

Một số bài thơ có sử dụng