Có 1 kết quả:

折閱 chiết duyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buôn bán lỗ vốn.