Có 1 kết quả:

折射 chiết xạ

1/1

chiết xạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khúc xạ (vật lý)