Có 1 kết quả:

詔諭 chiếu dụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy viết lời giảng giải khuyên bảo của vua cho thần dân..

Một số bài thơ có sử dụng