Có 1 kết quả:

鉦鼓 chinh cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chiêng và trống. Ngày xưa, dùng trong quân đội để chỉ huy tiến lui.
2. Chỉ việc chiến tranh, binh sự. ◇Hán Thư 漢書: “Thập cửu học Tôn, Ngô binh pháp, chiến trận chi cụ, chinh cổ chi giáo, diệc tụng nhị thập nhị vạn ngôn” 十九學孫吳兵法, 戰陣之具, 鉦鼓之教, 亦誦二十二萬言 (Đông Phương Sóc truyện 東方朔傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiêng trống — Chỉ việc nhà binh.

Một số bài thơ có sử dụng