Có 2 kết quả:

准則 chuẩn tắc準則 chuẩn tắc

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức để theo.

Từ điển trích dẫn

1. Cách thức, tiêu chuẩn.