Có 1 kết quả:

贅言 chuế ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói thừa, nhiều lời lặp lại một ý (tiếng Pháp: tautologie).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói thừa, vô ích.