Có 1 kết quả:

蟕蠵 chuỷ huề

1/1

chuỷ huề

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một giống rùa biển lớn