Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

chu���nh��nh