Có 1 kết quả:

鍾乳 chung nhũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vú chuông, cái núm chuông.