Có 1 kết quả:

終歸 chung quy

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kết cục, sau cùng. ☆Tương tự: “tất cánh” 畢竟, “chung cứu” 終究, “chung ư” 終於.
2. Tên một con thú thần (theo truyền thuyết).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sau rốt. Cũng như Chung cục.

Một số bài thơ có sử dụng