Có 1 kết quả:

輜重 chuy trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hành lí đem theo — Chỉ chung khí giới và quân trang quân dụng của binh lính.

Một số bài thơ có sử dụng