Có 21 kết quả:

专 chuyên剸 chuyên叀 chuyên塼 chuyên嫥 chuyên専 chuyên專 chuyên抟 chuyên搏 chuyên摶 chuyên椽 chuyên猭 chuyên甎 chuyên砖 chuyên磗 chuyên磚 chuyên耑 chuyên鄟 chuyên顓 chuyên颛 chuyên鱄 chuyên

1/21

chuyên

U+4E13, tổng 4 nét, bộ nhất 一 + 3 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. chú ý hết cả vào một việc
2. chỉ có một, duy nhất

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 專.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chuyên, chuyên môn, chuyên nhất, chuyên chú: 專搞研究工作 Chuyên (môn) làm công tác nghiên cứu; 這個人專會騙人 Người này chuyên lừa lọc người khác; 有蔣氏 者,專其利三世矣 Có người họ Tưởng, chuyên về mối lợi đó đã ba đời (Liễu Tôn Nguyên: Bổ xà giả thuyết); 願君之專志于攻齊,而無他慮也 Mong ông chuyên chú vào việc đánh Tề, đừng lo nghĩ gì khác (Chiến quốc sách);
② Riêng, đặc biệt, chỉ có một, độc chiếm;
③ (văn) Chuyên quyền, lộng quyền: 祭仲專,鄭伯患之 Thái Trọng chuyên quyền, Trịnh Bá lo về việc đó (Tả truyện).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 專

Tự hình 3

Dị thể 7

Từ ghép 7

chuyên [chuyển]

U+5278, tổng 13 nét, bộ đao 刀 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đẵn, chặt. ◇Lễ Kí 禮記: “Kì hình tội tắc tiêm chuyển” 其刑罪則纖剸 (Văn Vương thế tử 文王世子) Tội hình ấy thì bị chặt đâm.
2. Một âm là “chuyên”. (Phó) Độc đoán. § Thông “chuyên” 專. ◎Như: “chuyên hành” 剸行 làm không cần biết phải trái, một mình một ý mà làm.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðẵn, chặt. Một âm là chuyên, cùng nghĩa với chữ chuyên 專.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 專 (bộ 寸).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Chuyên 專 — Một âm là Chuyển.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên

U+53C0, tổng 8 nét, bộ khư 厶 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thận trọng từ việc nhỏ nhặt.

Tự hình 2

Dị thể 2

chuyên

U+587C, tổng 14 nét, bộ thổ 土 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạch đã nung chín

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “chuyên” 甎.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ chuyên 甎.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 甎 (bộ 瓦).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn gạch. Hòn đất nung.

Tự hình 1

Dị thể 3

chuyên

U+5AE5, tổng 14 nét, bộ nữ 女 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. chuyên nhất
2. dễ thương, khả ái, đáng yêu

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chuyên nhất;
② Dễ thương, khả ái;
③ 【嫥捖】 chuyên hoàn [zhuanwán] Điều hoà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp đẽ, đáng yêu. Cũng nói là Chuyên chuyên.

Tự hình 2

Dị thể 4

chuyên

U+5C02, tổng 9 nét, bộ thốn 寸 + 6 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. chú ý hết cả vào một việc
2. chỉ có một, duy nhất

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ “chuyên” 專.

Từ điển Thiều Chửu

① Chuyên, làm việc gì chú ý cả vào việc ấy gọi là chuyên.
② Chỉ có một, như chuyên mĩ 専美 đẹp có một, chuyên lợi 専利 lợi chỉ một mình được.
③ Cầm riêng, như chuyên quyền 専權 cầm riêng quyền chính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết của chữ Chuyên 專.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên

U+5C08, tổng 11 nét, bộ thốn 寸 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. chú ý hết cả vào một việc
2. chỉ có một, duy nhất

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tập trung tâm chí, chú ý hết sức vào một việc. ◎Như: “chuyên tâm” 專心 tâm chí tập trung vào một việc. ◇Vương An Thạch 王安石: “Phù nhân chi tài, thành ư chuyên nhi hủy ư tạp” 夫人之才, 成於專而毀於雜 (Thượng Nhân Tông hoàng đế ngôn sự thư 上仁宗皇帝言事書).
2. (Tính) Một mình, đơn độc. ◎Như: “chuyên mĩ” 專美 đẹp có một, “chuyên lợi” 專利 lợi chỉ một mình được; quyền hưởng lợi cho người phát minh sáng chế (luật).
3. (Tính) Đặc biệt. ◎Như: “chuyên trường” 專長 sở trường chuyên môn, học vấn tài năng đặc biệt về một ngành.
4. (Tính) Chính.
5. (Tính) Nhỏ hẹp. ◇Diệp Thích 葉適: “Địa hiệp nhi chuyên, dân đa nhi bần” 地狹而專, 民多而貧 (Túy nhạc đình kí 醉樂亭記).
6. (Tính) Trung hậu, thành thật. ◇Diệp Thích 葉適: “Cái kì tục phác nhi chuyên, hòa nhi tĩnh” 蓋其俗樸而專, 和而靖 (Trường khê tu học kí 長溪修學記).
7. (Tính) Đầy, mãn. ◇Tư Mã Quang chế chiếu 司馬光制詔: “Khanh văn học cao nhất thì, danh dự chuyên tứ hải” 卿文學高一時,名譽專四海 (Tứ tham tri chánh sự Vương An Thạch khất thối bất duẫn phê đáp 賜參知政事王安石乞退不允批答).
8. (Tính) Béo dày, phì hậu. ◇Nghi lễ 儀禮: “Dụng chuyên phu vi chiết trở” 用專膚為折俎 (Sĩ ngu lễ 士虞禮).
9. (Tính) Ngay, đều.
10. (Động) Chủ trì.
11. (Động) Chiếm riêng, nắm trọn hết. ◎Như: “chuyên chánh” 專政 nắm hết quyền chính, độc tài. ◇Hán Thư 漢書: “Quang chuyên quyền tự tứ” 光專權自恣 (Hoắc Quang truyện 霍光傳) Quang chiếm riêng hết quyền hành, tự tiện phóng túng.
12. (Phó) Một cách đặc biệt. ◎Như: “hạn thì chuyên tống” 限時專送 thời hạn phân phát đặc biệt.
13. (Phó) Một cách đơn độc, chỉ một. ◎Như: “chuyên đoán” 專斷 độc đoán hành sự.
14. (Danh) Họ “Chuyên”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chuyên, chuyên môn, chuyên nhất, chuyên chú: 專搞研究工作 Chuyên (môn) làm công tác nghiên cứu; 這個人專會騙人 Người này chuyên lừa lọc người khác; 有蔣氏 者,專其利三世矣 Có người họ Tưởng, chuyên về mối lợi đó đã ba đời (Liễu Tôn Nguyên: Bổ xà giả thuyết); 願君之專志于攻齊,而無他慮也 Mong ông chuyên chú vào việc đánh Tề, đừng lo nghĩ gì khác (Chiến quốc sách);
② Riêng, đặc biệt, chỉ có một, độc chiếm;
③ (văn) Chuyên quyền, lộng quyền: 祭仲專,鄭伯患之 Thái Trọng chuyên quyền, Trịnh Bá lo về việc đó (Tả truyện).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự mình — Một mình — Riêng về việc gì — Chăm chỉ — Thành thật — Danh từ quân sự thời cổ, một đoàn xe đánh trận, gồm 81 chiếc, gọi là một chuyên.

Tự hình 5

Dị thể 11

Từ ghép 35

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên [đoàn]

U+629F, tổng 7 nét, bộ thủ 手 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 摶.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 搏

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nắm cổ.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên [đoàn]

U+6476, tổng 14 nét, bộ thủ 手 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Đông) Vo tròn. ◎Như: “đoàn thổ” 摶土 vo đất, “đoàn miến” 摶麵 nặn bột.
2. (Động) Nương cậy. ◇Trang Tử 莊子: “Đoàn phù dao nhi thướng giả cửu vạn lí” 摶扶搖而上者九萬里 (Tiêu dao du 逍遙遊) Nương theo gió lốc mà lên chín vạn dặm.
3. (Động) Tụ tập, kết hợp. ◇Thương quân thư 商君書: “Đoàn dân lực dĩ đãi ngoại sự” 摶民力以待外事 (Nông chiến 農戰) Kết hợp sức dân để phòng bị ngoại xâm.
4. Một âm là “chuyên”. (Động) Chuyên nhất. § Thông “chuyên” 專. ◇Sử Kí 史記: “Chuyên tâm ấp chí” 摶心揖志 (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ 秦始皇本紀) Chuyên lòng ôm chí.

Từ điển Thiều Chửu

① Nắm, chét, vo tròn.
② Nương cậy, như đoàn phù dao nhi thướng 摶扶搖而上 nương gió cả mà bay lên.
③ Một âm là chuyên. Nắm cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Chuyên 專 — Một âm khác là Đoàn. Xem vần Đoàn.

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên [triện]

U+693D, tổng 13 nét, bộ mộc 木 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái đòn tay

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đòn tay nhà, cây rui (để lợp ngói). § Cũng gọi là “chuyên tử” 椽子. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Chuyên lữ si thoát” 椽梠差脫 (Thí dụ phẩm đệ tam 譬喻品第三) Đòn tay kèo ngang trật khớp.
2. (Danh) Lượng từ: căn, gian (nhà, phòng ốc). ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Mao ốc sổ chuyên, nhục thử bất kham kì nhiệt” 茅屋數椽, 溽暑不堪其熱 (Tiểu Tạ 小謝) Nhà tranh mấy gian, ẩm bức không chịu được.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đòn tay.

Từ điển Trần Văn Chánh

【椽子】 chuyên tử [chuánzi] Cây rui (để lợp ngói). Cg. 椽條 [chuántiáo].

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên [duyên, thiên]

U+732D, tổng 12 nét, bộ khuyển 犬 + 9 nét

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Dáng thú chạy.
2. Một âm là “duyên”. (Động) Men theo. § Như “duyên” 沿.
3. Một âm là “thiên”. (Danh) Tên con thú, giống như thỏ.

Tự hình 1

Dị thể 3

chuyên

U+750E, tổng 15 nét, bộ ngoã 瓦 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạch đã nung chín

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cũng như “chuyên” 磚.

Từ điển Thiều Chửu

① Gạch đã nung chín.

Từ điển Trần Văn Chánh

Gạch (để xây nhà).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn gạch.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên

U+7816, tổng 9 nét, bộ thạch 石 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạch đã nung chín

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của 磚.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 甎 (bộ 瓦);
② Bánh, viên.【磚茶】chuyên trà [zhuanchá] Chè bánh.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 塼

Tự hình 2

Dị thể 5

chuyên

U+78D7, tổng 15 nét, bộ thạch 石 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạch đã nung chín

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “chuyên” 甎.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ chuyên 甎.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên

U+78DA, tổng 16 nét, bộ thạch 石 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạch đã nung chín

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gạch nung (vật liệu xây cất). § Cũng viết là “chuyên” 甎.
2. (Danh) Vật thể có hình như viên gạch. ◎Như: “trà chuyên” 茶磚 bánh trà (trà nén thành miếng), “kim chuyên” 金磚 thỏi vàng, đỉnh vàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 甎 (bộ 瓦);
② Bánh, viên.【磚茶】chuyên trà [zhuanchá] Chè bánh.

Từ điển Trần Văn Chánh

Gạch (để xây nhà).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 甎

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Chuyên 甎.

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên [đoan]

U+8011, tổng 9 nét, bộ nhi 而 + 3 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. chú ý hết cả vào một việc
2. chỉ có một, duy nhất

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Cũng như “chuyên” 專.
2. Một âm là “đoan”. (Danh) § Thông “đoan” 端.

Từ điển Thiều Chửu

① Chuyên. Cũng như chữ chuyên 專.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 專 (bộ 寸).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Chuyên 顓.

Tự hình 4

Dị thể 3

chuyên

U+911F, tổng 13 nét, bộ ấp 邑 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước nhỏ thời Xuân Thu, phụ thuộc nước Lỗ, địa phận tỉnh Sơn Tây ngày nay.

Tự hình 1

Dị thể 2

chuyên

U+9853, tổng 18 nét, bộ hiệt 頁 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(tên riêng)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Cẩn thận.
2. (Tính) Tối tăm, ngu muội.
3. (Động) Chiếm riêng, nắm trọn hết. § Thông “chuyên” 專. ◇Hán Thư 漢書: “Vương Mãng chuyên chánh” 王莽顓政 (Mai Phúc truyện 梅福傳) Vương Mãng nắm hết quyền chính.
4. (Danh) Họ “Chuyên”. § “Chuyên Húc” 顓頊 là một trong “ngũ đế” 五帝, hiệu là “Cao Dương” 高陽.

Từ điển Thiều Chửu

① Chuyên Húc 顓頊 tên một vị vua họ Cao Dương 高陽 ngày xưa.
② Chuyên, cùng nghĩa với chữ chuyên 專. Như chuyên ngu 顓愚 đã ngu lại làm xằng, không bàn không hỏi ai.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngu muội: 顓愚 Ngu ngốc làm càn;
② Như 專 [zhuan];
③ (văn) Thận trọng, cẩn thận;
④ 【顓孫】 Chuyên Tôn [Zhuansun] (Họ) Chuyên Tôn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thận trọng từ việc nhỏ. Như chữ Chuyên 叀 — Một mình — Riêng về — Dùng như chữ Chuyên 專.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

chuyên

U+989B, tổng 15 nét, bộ hiệt 頁 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(tên riêng)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 顓.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 顓

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngu muội: 顓愚 Ngu ngốc làm càn;
② Như 專 [zhuan];
③ (văn) Thận trọng, cẩn thận;
④ 【顓孫】 Chuyên Tôn [Zhuansun] (Họ) Chuyên Tôn.

Tự hình 2

Dị thể 1

chuyên [đoàn]

U+9C44, tổng 22 nét, bộ ngư 魚 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loại cá ngon ở Động Đình hồ — Một âm khác là Đoàn.

Tự hình 2

Dị thể 3