Có 1 kết quả:

拙薄 chuyết bạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vụng về thiển bạc. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Chuyết bạc tài vô thủ, Sơ dong chức bất chuyên” 拙薄才無取, 疏庸職不專 (Tân xương tân cư thư sự tứ thập vận 新昌新居書事四十韻).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài vụng chí mỏng. Dùng làm lời khiêm nhường.