Có 1 kết quả:

誑惑 cuống hoặc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dối trá, lừa gạt. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Cuống hoặc bách tính” 誑惑百姓 (Mã Viện truyện 馬援傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối trá lừa gạt.