Có 2 kết quả:

野鴿 dã cáp野鸽 dã cáp

1/2

dã cáp

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bồ câu

dã cáp

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bồ câu