Có 1 kết quả:

野戰 dã chiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh nhau ở đồng bằng — Đánh trận mà không theo binh thư luật lệ nào.

Một số bài thơ có sử dụng