Có 1 kết quả:

野合 dã hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trai gái tư thông ăn nằm với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng