Có 1 kết quả:

野祭 dã tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúng lễ ngoài đồng, chỉ việc cúng lễ vào dịp Thanh minh.

Một số bài thơ có sử dụng