Có 2 kết quả:

野獸 dã thú野趣 dã thú

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài vật bốn chân hoang dã.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Niềm vui trong cuộc sống thôn quê.

Một số bài thơ có sử dụng