Có 2 kết quả:

冶長 dã tràng冶长 dã tràng

1/2

dã tràng

phồn thể

Từ điển phổ thông

con dã tràng

dã tràng

giản thể

Từ điển phổ thông

con dã tràng