Có 2 kết quả:

已滅 dĩ diệt已灭 dĩ diệt

1/2

dĩ diệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đã tắt
2. đã mất, không còn
3. đã bị tiêu diệt
4. đã tuyệt chủng

Một số bài thơ có sử dụng

dĩ diệt

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đã tắt
2. đã mất, không còn
3. đã bị tiêu diệt
4. đã tuyệt chủng