Có 1 kết quả:

已婚 dĩ hôn

1/1

dĩ hôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đã có gia đình, đã lập gia đình