Có 2 kết quả:

已經 dĩ kinh已经 dĩ kinh

1/2

dĩ kinh

giản thể

Từ điển phổ thông

đã, rồi