Có 1 kết quả:

已事 dĩ sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc đã qua.