Có 1 kết quả:

餘惠 dư huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ơn thừa.