Có 2 kết quả:

舆论 dư luận輿論 dư luận

1/2

dư luận

giản thể

Từ điển phổ thông

dư luận

dư luận

phồn thể

Từ điển phổ thông

dư luận

Từ điển trích dẫn

1. Lời bàn bạc của đám đông, dân chúng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn bạc của đám đông, dân chúng.