Có 2 kết quả:

杨柳 dương liễu楊柳 dương liễu

1/2

dương liễu

giản thể

Từ điển phổ thông

cây dương liễu

Một số bài thơ có sử dụng

dương liễu

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây dương liễu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dương và cây liễu, cành lá mềm yếu, thường trồng hai bên đường cho đẹp. Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn: » Dương liễu na tri thiếp đoạn trường «. Bà Đoàn Thị Điểm dịch rằng: » Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng «.

Một số bài thơ có sử dụng