Có 1 kết quả:

洋裝 dương trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung quần áo kiểu Tây phương.