Có 1 kết quả:

陽物 dương vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận sinh dục của đàn ông.