Có 2 kết quả:

样本 dạng bản樣本 dạng bản

1/2

dạng bản

giản thể

Từ điển phổ thông

mẫu vật, mẫu xét nghiệm

dạng bản

phồn thể

Từ điển phổ thông

mẫu vật, mẫu xét nghiệm