Có 2 kết quả:

样式 dạng thức樣式 dạng thức

1/2

dạng thức

giản thể

Từ điển phổ thông

dạng, loại, loài, cách thức

dạng thức

phồn thể

Từ điển phổ thông

dạng, loại, loài, cách thức

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiểu, chẳng hạn kiểu quần áo ( stile ).