Có 1 kết quả:

引咎 dẫn cữu

1/1

dẫn cữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhận lời trách mắng, nhận trách nhiệm về lỗi lầm