Có 1 kết quả:

唒 dẫu

1/1

dẫu

U+5512, tổng 10 nét, bộ khẩu 口 + 7 nét

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngày xưa chữ dùng cho tên người.

Tự hình 1