Có 1 kết quả:

軼倫 dật luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi xung quanh. Hơn người.