Có 1 kết quả:

易如反掌 dị như phản chưởng

1/1

Từ điển phổ thông

dễ như trở bàn tay