Có 1 kết quả:

驛馬 dịch mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngựa dùng để cưỡi đường xa mà chuyển giấy tờ thư tín.

Một số bài thơ có sử dụng