Có 1 kết quả:

役使 dịch sử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sai khiến.

Một số bài thơ có sử dụng