Có 1 kết quả:

豫怠 dự đãi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lười biếng ham vui.