Có 1 kết quả:

名家 danh gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học giả, nhà chuyên môn nổi tiếng.
2. Phái triết học cổ Trung Hoa, chủ trương lấy tên gọi mà luận về sự vật (“Đặng Tích” 鄧析, “Huệ Thi” 惠施, “Công Tôn Long” 公孫龍).
3. Gia đình có tiếng. ☆Tương tự: “danh môn” 名門.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà học giả nổi tiếng — Phái triết học cổ Trung Hoa, chủ trương lấy tên gọi của sự vật mà luận về sự vật — Gia đình tiếng tăm.

Một số bài thơ có sử dụng