Có 1 kết quả:

名目 danh mục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên gọi. ☆Tương tự: “danh xưng” 名稱.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi.