Có 1 kết quả:

名衲 danh nạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tăng sĩ có tiếng tăm (“nạp” 衲 là cái áo của sư mặc chắp từng mảnh).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tăng sĩ có tiếng tăm ( Nạp là cái áo may bằng nhiều mảnh vải nhỏ đủ màu, các vị tăng mặc ).