Có 1 kết quả:

名位不彰 danh vị bất chương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Danh hiệu và địa vị không rõ rệt.