Có 1 kết quả:

遺骸 di hài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thân thể còn lại, chỉ bộ xương người chết.

Một số bài thơ có sử dụng